برنامه کاهش وزن خود را شروع کنیدسیبیتایی‌ها از سیبیتا می‌گویند
weight

محاسبه وزن ایده آل

سن خود را انتخاب  کنید

قد خود را به سانتیمتر وارد کنید
دور مچ خود را به سانتیمتر وارد کنید
دایره درست را انتخاب کنید
مرد

زن

حالا دکمه محاسبه را فشار دهید
SIBITA Weight Loss Program
برای آشنایی با برنامه کاهش وزن سیبیتا کلیک کنید